Projektforløb for internetprojekter

Et typisk internetprojekt løber igennem en række faser af varierende varighed, fra få uger til flere år.

Denne gennemgang er kortfattet og forenklet, og kun ment som et redskab til den virksomhed, som måske for første gang står over for at gennemføre et internetprojekt.

Faserne i forløbet af et internetprojekt:Behovsanalyse
På det tidspunkt, hvor kunden erkender et behov for en internetløsning, er der ofte en ret stor usikkerhed over for både mediet, de forskellige løsningsmuligheder, leverandørerne på markedet og egne behov og krav til løsningen. Kunden formulerer måske sit behov som "Vi har brug for en bedre hjemmeside for at blive synlige på markedet" eller "Vi ønsker den nuværende hjemmeside udbygget med elektronisk produktkatalog og e-handelsløsning" eller "Vi vil selv kunne stå for opdatering af hjemmesiden".

Fra disse krav til den endelige løsning er der et uendeligt antal muligheder, og derfor er den første opgave for Wick Kommunikation typisk at få klarlagt kundens konkrete behov og dermed hjælpe til at få stillet de rigtige krav. Denne del af projektet kaldes behovsanalysen.

Derudover er det vigtigt at få afklaret behovene hos kundens egne kunder / brugere. Dette kan ske ved egentlige kundeanalyser, som gennemføres af et analyseinstitut, men ofte er det tilstrækkeligt med en væsentlig mindre analyse, hvor man f.eks. bruger statistikken for besøg på den eksisterende hjemmeside og evt. andre interne systemer til registrering af kunderne / brugerne. Vigtigst af alt er dog kundens egen viden og erfaring med kunderne og markedet.

Behovsanalysen forløber ofte som en række møder mellem Wick Kommunikation og de projektansvarlige hos kunden samt en eller flere workshops, hvor alle involverede parter kan deltage og få mulighed for at komme med forslag og ønsker. Selve workshoppen forløber dels som en brainstorm, hvor alle idéer og ønsker fremlægges, dels som en konkretisering af krav.

Samtidig er det vigtigt at få en afklaring af kundens ressourcer, både økonomiske og personalemæssige. Hvad er budgettet for løsningen i år og i de næste par år? Hvor mange personer og arbejdstimer kan virksomheden afsætte til løsningen?

På baggrund af behovsanalysen udarbejder Wick Kommunikation en kravspecifikation, som kunden og Wick Kommunikation gennemgår grundigt, inden kunden godkender kravspecifikationen.

For virksomheder, som har stor erfaring med internetprojekter, starter samarbejdet med Wick Kommunikation ofte først her, idet virksomhedens projektansvarlige allerede har formuleret en detaljeret kravspecifikation, inden de henvender sig Wick Kommunikation.


Løsningsbeskrivelse
Ud fra den godkendte kravspecifikation udarbejder Wick Kommunikation i samarbejde med de andre leverandører en løsningsbeskrivelse og tilhørende estimat / tilbud på løsningen.

Detaljeringsgraden af løsningsbeskrivelsen afhænger af løsningens kompleksitet og omfanget af specielt programmerede funktioner.

Med en færdig løsningsbeskrivelse er rammerne for det efterfølgende arbejde defineret.

Når løsningsbeskrivelsen og estimatet / tilbudet på løsningen er godkendt af kunden, udarbejder Wick Kommunikation og kunden i samarbejde en tidsplan for det videre projektforløb. Ud over deadlines for de forskellige dele af projektet indeholder tidsplanen en angivelse af, hvornår kunden skal betale de forskellige leverandører i projektet, med mindre dette tydeligt fremgår af aftalen med de enkelte leverandører.


Webdesign
På baggrund af kravspecifikation og løsningsbeskrivelse briefer Wick Kommunikation og kunden i fællesskab webdesigneren, som udarbejder et designforslag til godkendelse. Omfanget af designforslaget afhænger af den samlede løsnings kompleksitet og omfang. Når designforslaget er godkendt, udarbejdes det endelige design til brug for implementering i Ajour CMS. Evt. design til grafiske løsninger tages som regel med i den samlede designopgave.


Opsætning af løsningen i Ajour CMS
Sideløbende med designfasen udvikles evt. specielle programmeringsløsninger som beskrevet i løsningsbeskrivelsen, og løsningen opsættes i Ajour CMS. Det godkendte design implementeres herefter i CMS, og den samlede løsning testes igennem.

Løsningen ligger nu på en arbejdsadresse, og der gives adgang til back-end - altså selve administrationsdelen - til kundens webredaktører. Ajour CMS er et såkaldt web CMS, og det betyder, at der ikke skal installeres programmer eller lignende hos kunden, da opdateringen foregår på en login beskyttet hjemmeside.


Manual og kursus
Wick Kommunikation udarbejder en manual specielt til hver enkelt løsning. Såfremt kunden udelukkende ønsker ansvar for webredaktør opgaver, beskriver manualen udelukkende funktioner på dette niveau. Såfremt virksomheden ønsker det fulde webmaster ansvar, udformes manualen med detaljeret beskrivelse af alle webmaster funktioner.

Manualen tjener desuden som dokumentation og beslutningsdokument, idet de beslutninger, som er taget undervejs i forløbet ang. f.eks. brug af fotos og opsætning mv. noteres i manualen. Manualen bliver dermed en samlet "håndbog" for kundens webredaktører og webmaster.

Wick Kommunikation afholder kursus for de medarbejdere, som skal være involveret i det daglige arbejde med internetløsningen. Udformningen af disse kurser tilpasses løsningens kompleksitet og antallet af deltagere.


Implementering af indhold på hjemmesiden
Dette arbejde kan kundens webredaktører selv stå for i kraft af det brugervenlige Ajour CMS, manualen og kurset, men da det kan være en meget stor mundfuld at klare på én gang, vælger kunderne ofte at outsource denne opgave helt eller delvist til Wick Kommunikation.


Lancering
Når løsningen er klar til offentliggørelse vil den blive lanceret på den korrekte hjemmesideadresse, og arbejdsadressen vil blive fjernet.


Drift og support
Den efterfølgende drift er beskrevet i løsningsbeskrivelsen, ligesom en evt. supportaftale med Wick Kommunikation ofte er aftalt på forhånd. Ofte aftales der et fast mødeinterval mellem Wick Kommunikation og virksomheden for at tilsikre en fortsat udvikling af internetløsningen.


Dette var som sagt en kort og forenklet gennemgang.
Kontakt Wick Kommunikation, hvis du vil vide mere om forløbet af et internetprojekt.

Kontakt

Kontakt Wick Kommunikation, hvis du vil vide mere om forløbet af et internetprojekt.

Kontakt Hanne Wick - 2348 0033

Du kan også sende en mail eller bruge kontaktformularen.